Oostendorperstraatweg 3B, Elburg

Kenmerken

in overleg

Oostendorperstraatweg 3B

Elburg

Omschrijving

TE KOOP EXECUTIEVEILING
Oostendorperstraatweg 3B te Elburg.

VEILINGDATUM
Donderdag 11 mei 2023 vanaf 14:00 uur.

KIJKDAGEN
Vrijdag 14 april 2023 tussen 11:00 – 14:00 uur.
Donderdag 20 april 2023 tussen 11:00 – 14:00 uur.

NOTARIS
De heer mr. C. Bijl
Schut van Os Notarissen N.V.
T: 020 – 305 7979 / E: info@schutvanos.nl

Dit dossier is in behandeling bij:
Mevrouw F. Coll, DLA Piper Nederland N.V.

Voor vragen m.b.t. de executieveiling kunt u contact opnemen via:
T: 020 – 543 93 46 / M: 06 – 29 55 56 64 / E: feliz.coll@dlapiper.com

VEILINGORGANISATIE
BVA Auctions T: 033 – 808 02 62 / E: vastgoed@bva-auctions.com

INLEIDING
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 juncto 3:254 BW’).

OBJECT
Het registergoed betreft een voormalige vrijstaande bedrijfswoning welke in 2021 is verbouwd en gemoderniseerd naar een zelfstandige tandartspraktijk met een vloeroppervlakte van ca. 200 m² en zes eigen parkeerplaatsen. Het registergoed is gelegen nabij de doorgaande provinciale weg door Elburg, vlakbij het centrum van Hanzestad Elburg.

NADERE INFORMATIE
Indien u geïnteresseerd bent in een mogelijke verwerving van dit registergoed en derhalve nadere informatie wenst, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de heer C. Schuld MSc MRICS RMT of de heer R. Klarenbeek RMT van Brandt Bedrijfsmakelaars. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar cschuld@bbh.nu of naar rklarenbeek@bbh.nu. Teneinde informatie te verkrijgen dient een gegadigde de volgende gegevens te overleggen: naam en adres organisatie, contactperso(o)n(en), e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s).

De in deze brochure opgenomen gegevens zijn slechts van algemene aard en aan verandering onderhevig. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

VEILING
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 juncto 3:254 BW’).
De openbare veiling vindt plaats op donderdag 11 mei 2023 vanaf 14:00 uur online (bij inzet en afslag) via www.bva-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Schut van Os Notarissen N.V. Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”), de bijzondere veilingvoorwaarden, het biedprotocol alsmede de overige veilinginformatie. De AVVI 2015 en een uittreksel van de bijzondere veilingvoorwaarden zijn op te vragen bij mevrouw F. Coll, feliz.coll@dlapiper.com en zullen tevens worden gepubliceerd op www.bva-auctions.com.

ONDERHANDSE BIEDING
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het registergoed uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór de datum van openbare veiling uiterlijk 26 april 2023 om 23:59 uur schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht:
DLA Piper Nederland N.V. t.a.v. mevrouw F. Coll, Amstelveenseweg 638 te 1081 JJ Amsterdam, of per email feliz.coll@dlapiper.com

VEILINGSKOSTEN
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.BVA-auctions.com/vastgoed.

OVERDRACHTSBELASTING
Ter zake van de verkrijging van het registergoed zal door koper 10,4% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Tevens wordt verwezen naar de van toepassing zijnde bijzondere veilingvoorwaarden.

GARANTIES
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. Door het doen van een bieding verklaart de bieder afstand te doen van het recht ontbinding van de koop te vorderen, hetgeen bij een executieverkoop geldt als een kernbeding als bedoeld in artikel 6:231 BW.

PLOK
De inzetpremie (plok) voor het registergoed bedraagt 1% van de inzetfase en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling inzet som van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht voor het registergoed niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk de vijfde werkdag na de veilingperiode vóór 17.00 uur uitspreken.

LOCATIE
Het registergoed ligt aan de rand van Elburg in een openbaar gebied bestaande uit woningen, bedrijfswoningen en bedrijven. De locatie is gelegen nabij diverse uitvalswegen N308 (Elburg – Zwolle), N309 (Lelystad – Epe) en de N310 (Elburg – Amersfoort). De Rijksweg A28 is bereikbaar binnen 10 autominuten. De bushalte aan de Zuiderzeestraatweg is op korte loopafstand gesitueerd. Elburg is een gemeente in Nederland. De gemeente Elburg is gelegen in de provincie Gelderland, aan het Veluwemeer en het Drontermeer en telt 23.746 inwoners.

VOORZIEININGEN
– meterkast met zelfstandige aansluitingen op de nuts voorzieningen;
– pantry t.p.v. de kantine;
– toiletten;
– airco-units (klimaatbeheersing);
– systeemplafond met led verlichting;
– 29 zonnepanelen (bron: google maps).

VLOEROPPERVLAKTE
Totaal ca. 200 m² praktijk- kantoorruimte.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Elburg, sectie D, nummer 160, groot 35 m².
Gemeente Elburg, sectie D, nummer 161, groot 920 m².
Gemeente Elburg, sectie D, nummer 163, groot 35 m².

COMMERCIELE OMSCHRIJVING
De bedrijfsruimte is ingericht als praktijkruimte (tandarts) met voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

ENERGIELABEL
Verkoper beschikt (nog) niet over het energieprestatiecertificaat of een daar aan gelijkwaardig document als bedoeld in Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voorgenoemde documenten. Overeenkomstig EP-online heeft het object een energielabel A.

BOUWAARD
Het registergoed is traditioneel gebouwd met gemetselde gevels met houten kozijnen die voorzien zijn van dubbele beglazing. De begane grond vloer is van beton. Het platte dak is voorzien van bitumineuze dakbedekking. Op het dak bevinden zich zonnepanelen.

BESTEMMINGSPLAN
Het object ligt binnen het vigerende bestemmingsplan ”Elburg en Oostendorp” en heeft als bestemming: ”bedrijventerrein” met de functieaanduideling: bedrijf tot en met categorie 3.2, bedrijfswoning en detailhandel perifeer. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij naar: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ter zake van de exploitatie van een tandartspraktijk heeft de gemeente Elburg een omgevingsvergunning afgegeven. Deze vergunning is zaaksgebonden, omdat deze direct ziet op een afwijking in het bestemmingsplan- waar op de lijst bedrijfsactiviteiten een tandartsenpraktijk niet is toegestaan. Koper kan, indien gewenst, een verzoek tot wijziging tenaamstelling indienen bij de gemeente. Dit zal niet leiden tot een heroverweging/toetsing van de onderhavige vergunning. De afgegeven vergunning ziet op het gebruik van het registergoed binnen het vastgestelde bestemmingsplan en ziet nadrukkelijk niet op eventuele andere vergunningen/toestemmingen die nodig zijn voor de exploitatie van een tandheelkundige praktijk.

BOUWJAAR
1977 (bron: BAG).

ASBEST
Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het registergoed is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband hiermee voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien. Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid en/of verwijdering van asbesthoudende stoffen / materialen kan voortvloeien.

ONDERGRONDSE TANK
Voor zover aan verkoper bekend is, zijn in het registergoed geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

MILIEU
Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende van het registergoed geen onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden.
Verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van het registergoed niets bekend is. Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van het gehele registergoed wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in het registergoed kan voortvloeien.

HUURSITUATIE
Het registergoed is vrij van huur en gebruik.

ROERENDE GOEDEREN
De in het registergoed aanwezige medische apparatuur ten behoeve van een tandheelkundige praktijk en bijbehorende inventaris behoort niet tot het Registergoed. Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

REGISTREREN
Om een bieding uit te kunnen brengen dient u tijdig een account aan te maken op de website van www.bva-auctions.com.

LEGALISEREN
Bovendien dient u zich eenmalig te legaliseren voor het platform BOG Auctions. De daartoe bestemde registratieverklaring vindt u tevens op de bovengenoemde website. De registratieverklaring dient u in het bijzijn van een notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de registratieverklaring. Wanneer u zich laat legaliseren bij de notaris dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

VEILINGPROCEDURE
Voor de veilingprocedure verwijzen wij naar de website www.BVA-auctions.com/vastgoed.

+ Volledige omschrijving

Locatie op de kaart

Geïnteresseerd in dit object?
Maak een afspraak voor een bezichtiging!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deel dit object

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op
Brandt

Brandt Bedrijfshuisvesting

Brandt Bedrijfshuisvesting is voor uw bedrijf het vertrekpunt voor een op maat gesneden oplossing voor uw huisvestingsvraagstuk. Al ruim 30 jaar is ons kantoor actief op het gebied van bedrijfsonroerendgoed in het gebied tussen Amersfoort, Zwolle en Lelystad. Daarnaast heeft ons kantoor ook landelijk een goede positie verworven. Ons kantoor heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een gerenommeerde deskundige gesprekspartner voor bedrijven, financiële instellingen, banken, vastgoedbedrijven en (semi-)overheden, waarbij servicegerichtheid, kwaliteit, grondige vakkennis, discretie, onafhankelijkheid en een persoonlijke benadering enkele kernwoorden zijn van onze dienstverlening.

Lees meer
Brandt Bedrijfshuisvesting

Made with by Merk Meester in Harderwijk.