Brandt Bedrijfshuisvesting stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de website juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Brandt Bedrijfshuisvesting de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen wij u er expliciet op wijzen dat Brandt Bedrijfshuisvesting niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Functioneren website
Brandt Bedrijfshuisvesting stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Brandt Bedrijfshuisvesting een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Brandt Bedrijfshuisvesting vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Brandt Bedrijfshuisvesting en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Brandt Bedrijfshuisvesting in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Brandt Bedrijfshuisvesting. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Brandt Bedrijfshuisvesting en/of haar leveranciers, behoudt Brandt Bedrijfshuisvesting zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Verwijzingen hyperlinks
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandt Bedrijfshuisvesting, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. In geval u zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt Brandt Bedrijfshuisvesting zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruikt voortvloeiende schade op u te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.